นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 258 คน

เยี่ยมชม 78,364 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งของหมู่บ้าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกอบด้วย
    หมู่ที่ ๒ บ้านวัดจันทร์
    หมู่ที่ ๔ บ้านวัดจันทร์
    หมู่ที่ ๗ บ้านดอน
    หมู่ที่ ๘ บ้านนาโพธิ์แดง
    หมู่ที่ ๙ บ้านวัดจันทร์
    หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดจันทร์ตะวันตก

    องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 8 ถนนประชาอุทิศ ตำบล วัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 11.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,038 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลพลายชุมพล และตำบลบ้านคลอง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบึงพระ และตำบลท่าโพธิ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลในเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าทอง

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตตำบลวัดจันทร์ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูกข้าว หรือพืชไร่ แต่เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น มีแม่น้ำไหลผ่าน มีระบบชลประทานผ่านพื้นที่ในเขตตำบล


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม
ฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อ-สกุลตำแหน่ง
2 บ้านวัดจันทร์ นายดำรงค์ จุ้ยทรัพย์ผู้ใหญ่บ้าน
4บ้านวัดจันทร์ นายวิธวัช พึ่งพินผู้ใหญ่บ้าน
7บ้านดอน นายเฉลิมเกียรติ หมอรักษาผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านนาโพธิ์แดง นางสาวนภารัตน์ โนรีผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านวัดจันทร์ นางรุ่งทิวา ฆ้องแสงกำนันตำบลวัดจันทร์
10บ้านวัดจันทร์ตะวันตก นางชุลีพร เอี่ยมขำผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 4,096 ครัวเรือน
จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 8,184 คน

แยกเป็นชาย 3,839 คนแยกเป็นหญิง 4,345 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 726.80 คน/ตารางกิโลเมตร


จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
2 บ้านวัดจันทร์6938301,523629
4 บ้านวัดจันทร์9001,0381,9381,099
7 บ้านดอน1,0271,1512,1781,236
8 บ้านนาโพธิ์แดง270299569188
9 บ้านวัดจันทร์13512125677
10 บ้านวัดจันทร์ตะวันตก8149061,720867
เปลี่ยนภาษา