นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 198 คน

เยี่ยมชม 78,440 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคม

1. ถนนทางหลวงมีทั้งสิ้น 1 สาย ได้แก่

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 (พิษณุโลก – นครสวรรค์)

2. ถนนทางหลวงชนบท มีทั้งสิ้น 2 สาย ได้แก่

- ถนนลาดยางทางเข้าสวนเกษตรกฤษสิริ- ถนนลาดยางสายทุ่งทะเลแก้ว

3. ถนน อบต. มีทั้งสิ้น 202 สาย แยกเป็น

- ถนนคอนกรีต จำนวน 137 สาย- ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย
- ถนนลูกรัง/ถนนหินคลุก จำนวน 50 สาย

โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่


ไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ส่วนที่ยังไม่มีใช้ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินในการติดตั้งเสาไฟฟ้า หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลวัดจันทร์ มีประมาณ 614 โคม แยกเป็น

- โคมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ x 2 หลอด จำนวน 544 ชุด
- โคมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ x 1 หลอด จำนวน 63 ชุด
- โคมหลอดไฟไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ x 2 หลอด จำนวน 7 ชุด


การประปา
ระบบประปาบาดาล ณ ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ ทุ่งหนองฝา หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ วัดราชมณฑป (วัดหลวงพ่อโต) หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาแบบแพสูบน้ำ ณ ซอยแสงสิริสุข หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ ซอยสุขฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ (ไม่ได้ใช้งาน)
ระบบประปาบาดาล บริเวณปากซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์(ไม่ได้ใช้งาน)
ระบบประปาผิวดิน ณ ที่ทำการ อบต.วัดจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์
ระบบประปาผิวดิน ณ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ (ไม่ได้ใช้งาน)
เปลี่ยนภาษา