เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

1. ถนนทางหลวงมีทั้งสิ้น 1 สาย ได้แก่

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 (พิษณุโลก – นครสวรรค์)

2. ถนนทางหลวงชนบท มีทั้งสิ้น 2 สาย ได้แก่

- ถนนลาดยางทางเข้าสวนเกษตรกฤษสิริ- ถนนลาดยางสายทุ่งทะเลแก้ว

3. ถนน อบต. มีทั้งสิ้น 202 สาย แยกเป็น

- ถนนคอนกรีต จำนวน 137 สาย- ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย
- ถนนลูกรัง/ถนนหินคลุก จำนวน 50 สาย


โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, Trueไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่
0.02s. 0.75MB