นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 78,492 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

- ข้าราชการ 1 คน- พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน- พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

- ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน- ข้าราชการ 5 คน- พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 6 แห่ง
รถกู้ชีพ กู้ภัย 1 คัน
รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 1 คัน

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถานในพื้นที่ได้แก่

วัด 1 แห่ง
คริสตจักร 2 แห่ง

ประเพณีและงานประเพณี

ประเพณีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

1. ประเพณีงานทำบุญกลางบ้าน 2. ประเพณีสงกรานต์
3. ประเพณีเข้าพรรษา4. ประเพณีออกพรรษา
5. ประเพณีลอยกระทง

การเกษตร

ประชากรในเขตตำบลวัดจันทร์ ร้อยละ 30 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 53 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ 45 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การประมง

ประชากรในเขตตำบลวัดจันทร์ ร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพประมง (เลี้ยงปลา)


การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ โค สุกร จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้ โค 50 ตัว    สุกร 120 ตัว     ไก่ 100 ตัว


การบริการ
- โรงแรม/คอนโดมิเนียม 6 แห่ง
- หมู่บ้านจัดสรร 16 แห่ง
- อพาร์ทเม้น/หอพัก 20 แห่ง
- ร้านค้า/สถานประกอบการพาณิชย์ 107 แห่ง
- ร้านเกมส์ 1 แห่ง

อุตสาหกรรม

- โฮมสเตย์ 15 ครัวเรือน


การท่องเที่ยว

- จำนวนกิจการอุตสาหกรรม 27 แห่ง


การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊มแก๊ส 1 แห่ง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง
- ร้านค้าต่างๆ 47 แห่ง
เปลี่ยนภาษา